ให้เราโทรกลับ
  ชื่อ
  เบอร์
 
 
Scholarship
 

Browns English Language School เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษชั้นนำแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งมี 2 แคมปัสอยู่ที่เมือง Brisbane และ Gold Coast ค่ะ ทั้ง 2 แคมปัสใน 2 เมืองนี้ คนไทยน้อยมากๆ ที่ Gold Coast มีคนไทยน้อยกว่า 3% เท่านั้น 

Browns ได้รับรางวัลชนะเลิศ สถาบันภาษาที่ดีที่สุดในซีโลกใต้” — “Best English Language School in the Southern Hemisphere” และยังได้การรับรองมาตรฐานการสอนโดยCambridge University’s English Foreign Language Department

BROWNS Active8 เป็นแนวสร้างให้ผู้เรียนใช้ภาษาได้คล่องแคล่ว

ทางสถาบันเชื่อว่าผู้เรียนต้องศึกษาและฝึกฝน 4 ทักษะ และ ระบบ ที่เป็นเสาหลักของภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อที่จะสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วเสมือนเจ้า

ทำไมถึงเลือกเทคนิคการสอนแบบ Active8-Accelerate

หลักสูตร BROWNS Active8 ถูกพัฒนาจากการศึกษาและวิจัยจากประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษกว่า 5 ปี โดยการมุ่งพัฒนาทุกทักษะและระบบทั้ง 8 ด้านของการใช้ภาษาของนักศึกษาเพื่อให้เกิดการฝึกฝนจนเกิดความชำนาญ

ในโปรแกรมหลัก (CORE classes) นักศึกษาจะได้เรียน ตำราเรียน coursebook ซึ่งบูรณาการทักษะและระบบทั้ง 8 ด้าน ในโปรแกรมหลัก (CORE classes)

ในโปรแกรม Active8 classes, นักเรียนจะได้เรียนในแต่ละด้าน ทั้ง ด้าน ของทักษะและระบบแยกตามแต่ระดับในด้านนั้นๆ

ในโปรแกรม Accelerate Further Learning Programme นักเรียนจะได้รับคำแนะนำให้ไปพัฒนาในบางด้านที่จำเป็นต่อการพัฒนาภาษาของนักเรียนคนนั้นๆ urther.

 


 

 

Intensive General English

ระยะเวลา

1 - 71 สัปดาห์ (โปรดอ้างอิงวันเปิดเรียนที่แนะนำ)

รายละเอียดหลักสูตร

 • 7 ระดับภาษา ตั้งแต่ Beginner จนไปถึงระดับ Advanced 10 สัปดาห์ต่อหนึ่งระดับ

 • 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

 • จำนวนนักเรียนโดยเฉลี่ยต่อห้องอยู่ที่ 12 คน

 • หลังจากเรียนโปรแกรมหลัก นักศึกษาจะได้เรียนหลักสูตร BROWNS Active8 Program ในแต่ละวัน

 • ทุกๆสัปดาห์จะมีการสอบทบทวนสิ่งที่ได้เรียนผ่านมา และรับคำปรึกษาแบบตัวต่อตัวกับอาจารย์

 • BROWNS Accelerate Passport เพื่อให้นักเรียนสามารถติดตามความก้าวหน้าของการเรียน

 •  ตำราเรียน Intensive General English Course Workbook

 

หลักเกณฑ์ในการเข้าเรียน

 • นักศึกษาทุกระดับความชำนาญทางภาษาอังกฤษสามารถเรียนหลักสูตรนี้ได้ เมื่อมาถึงที่โรงเรียนนักศึกษาจะได้ทำข้อสอบ เพื่อทางโรงเรียนจะได้นำผลภาษาอังกฤษมาจัดให้นักเรียนเข้าเรียนในแต่ละห้องที่เหมาะสม
 • วีซ่านักเรียน วีซ่า Working Holiday และ วีซ่าท่องเที่ยว 

 

IELTS Exam Preparation

ระยะเวลาเรียน

2 - 10 สัปดาห์ (โปรดอ้างอิงกำหนดการเปิดเรียน)

รายละเอียดหลักสูตร

 • 10 สัปดาห์ 

 • 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

 • จำนวนนักเรียนเฉลี่ยต่อห้อง 16 คน

ตอนเช้านักศึกษาจะได้เรียน CORE Course ซึ่งต่อมาในตอนบ่ายจะได้เรียนหลักสูตรที่เน้นไปที่การเรียนเชิงวิชาการได้แก่:-

 • การฝึกหัดทำแบบทดสอบที่คล้ายกับข้อสอบ IELTS

 • การใช้คำศัพท์ทางวิชาการในการเขียนและพูด

 • การใช้ภาษาที่ซับซ้อนมากขึ้น

 • การเขียนรายงานและบทความทางวิชาการ ตามแนวข้อสอบ IELTS

 • การอ่านและฟังบทความทางวิชาการที่มีความซับซ้อน

 • สร้างความมั่นใจในการทำข้อสอบ IELTS ในทุก Part

 • ประยุกต์ใช้เทคนิคในการทำข้อสอบ IELTS ที่หลากหลาย เพื่อให้ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละส่วน

 • ฝึกฝนทำข้อสอบจำลองคนคุ้นเคยกับการทำสอบจริง 

 • Use a wide range of IELTS examination techniques that will help you get your best IELTS score

 • Become confident in your test-taking ability through taking regular mock IELTS tests

เกณฑ์การเข้าเรียน

 • ระดับภาษาขั้นต่ำ Pre-Intermediate 

 • วีซ่านักเรียน วีซ่า Working Holiday และวีซ่าท่องเที่ยว

 

English for Academic Purpose (EAP)

ระยะเวลา

2 - 10 สัปดาห์ (โปรดอ้างอิงตารางวันเปิดเรียน)

รายละเอียดหลักสูตร

 • 10 สัปดาห์

 • 25 ชั่วโมง ต่อ สัปดาห์ 

 • ขนาดห้องเรียนเฉลี่ย 16 คน


หลักสูตร BROWNS Active8 เป็นการเรียนตาม course book ในตอนเช้าและตอนบ่ายจะเป็นวิชาเลือกเฉพาะทักษะและระบบทั้ง 8 ด้าน จะช่วยพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาดังนี้:-

Analyse academic materials critically and express yourself fluently, accurately and logically, both orally and in writing

 • การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการอ่านเอกสารวิชาการหลากหลายแหล่ง

 • วิเคราะห์และวิจารณ์ข้อมูลและนำเสนอความคิดเห็นของนักศึกษาผ่านสื่อต่างๆ ภายใต้มาตราฐานทางวิชาการ

 • เขียนรายงานการวิจัยในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ

 • ศึกษาเกี่ยวกับการใช้เอกสารอ้างอิงในการเขียนงานวิชาการ

 • ศึกษาการเขียนบรรณานุกรมซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการเรียนในมหาวิทยาลัยที่ประเทศออสเตรเลีย

 • การนำเสนองานวิจัยของตน

 • การจำลองบรรยายการการเข้าร่วมสัมมนาและบรรยายเชิงวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย

 • การจับใจความจาก Lecture

 • เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย และเรียนรู้การใช้ห้องสมุด

เกณฑ์การสมัครเรียน

 • นักศึกษาต้องมีระดับภาษา Upper-Intermediate ขึ้นไป

 • สำหรับวีซ่านักเรียน วีซ่า Working Holiday และ วีซ่าท่องเที่ยว

 

หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ FCE

ระยะเวลา

10 หรือ 12 สัปดาห์ (โปรดอ้างอิงวันเปิดเรียน)

รายละเอียดหลักสูตร

 • 25 ชั่วโมง

 • จำนวนนักเรียนเฉลี่ยต่อห้อง 12 คน

 

Cambridge FCE Exam Preparation course ช่วยเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาดังนี้:-

 • เข้าใจความคิดหลักของงานเขียนที่ซับซ้อน

 • เข้าใจบทสนทนาในหัวข้อที่เหลากหลาย

 • การนำเสนอความคิดและข้อโต้แย้งของตน

 • การเขียนบทความที่ชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย

 • ข้อดีและข้อเสียจากมุมมองที่ต่างกัน

ทำไมต้องเรียนหลักสูตรนี้?

นักเรียนที่ต้องเรียนที่ต้องการเตรียมตัวที่จะสอบ Cambridge First Certificate in English (FCE) ในระดับ upper-intermediate level exam จะเหมาะสำหรับการลงเรียนในหลักสูตรนี้ .

 

เกณฑ์การเข้าเรียน

 • นักศึกษาต้องมีระดับภาษาตั้งแต่ Intermediate ขึ้นไป

 •  นักศึกษาประเภทวีซ่านักเรียน วีซ่า Working Holiday และวีซ่าท่องเที่ยว 

 

หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ CAE

 ระยะเวลา

10 หรือ 12 สัปดาห์ (โปรดอ้างอิงวันเปิดเรียน)

รายละเอียดหลักสูตร

 • 25 ชั่วโมง ต่อ สัปดาห์

 • จำนวนนักเรียนเฉลี่ย 12 คนต่อ ห้อง

หลักสูตร Cambridge CAE Exam Preparation มีเนื้อหาดังนี้:

 • การอ่านจับใจความเพื่อใช้ในหลักสูตรวิชาการ 

 • เข้าใจข้อคิดเห็นที่ซับซ้อน

 • เขียนชิ้นงานที่มีความเข้าใจชัดเจน มีการจัดโครงสร้างที่ดี

 • แสดงความคิดเห็นของตนได้อย่างดีและคล่องแคล่ว

 • ใช้ภาษาอังกฤษได้เหมาะสมในการเข้าสังคม ปฏิบัติหน้าที่การงานและ เชิงวิชาการ

ทำไมต้องเรียนหลักสูตรนี้?

นักเรียนที่ต้องการสอบ Cambridge Certificate in English (CAE) ระดับ advanced level ซึ่ง CAE ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากนายจ้างและบริษัทต่างๆ รวมถึงสถาบันอุดมศึกษาในการยืนยันระดับความสามารถทางภาษาในระดับ advance ของนักศึกษา

เกณฑ์การเข้าเรียน

 • ระดับภาษาตั้งแต่ Upper Intermediate ขึ้นไป

 •  สำหรับวีซ่านักเรียน วีซ่า Working Holiday และ วีซ่าท่องเที่ยว

   

ดูวีดีโอโรงเรียน

 

>>คลิกดูข้อมูลเพิ่ม<<