ให้เราโทรกลับ
  ชื่อ
  เบอร์
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 

 

สำหรับน้องๆ พี่นักเรียนทุกๆท่านที่เตรียมตัวเรียนต่อต่างประเทศหรือสมัครงาน ในบางครั้งอาจจะมีปัญหาในการกรอกใบสมัครเรียน - ทำงานเพราะไม่เข้าใจคำศัพท์บางคำ วันนี้ My Education มีคำศัพท์ที่พบบ่อยๆในใบสมัครเรียน-ทำงานมาให้ทราบกันค่ะ 

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ การกรอกใบสมัครเรียน งาน  

Personal Data (ข้อมูลส่วนตัว)

 

Applicant / Candidate

 

ผู้สมัครงาน

Applicant name /
Applicant signature

ชื่อผู้สมัคร / ลายเซ็น

Maiden name

นามสกุลเดิมของผู้หญิง (ก่อนแต่งงาน)

Name-Surname

ชื่อ – นามสกุล

Citizenship / Nationality

พลเมือง / สัญชาติ

Race

เชื้อชาติ

Age

อายุ

Sex

เพศ

Weight

น้ำหนัก

Height

ส่วนสูง

Date of Birth

วัน เดือน ปีเกิด

Identification Card No. /
ID Card No.

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

Permanent address

ที่อยู่ถาวร

Postal code

รหัสไปรษณีย์

Present address

ที่อยู่ปัจจุบัน

Person to notify in case of emergency

บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน

Personal data / Curriculum vitae /
Resume / Bio-Data

ประวัติส่วนตัว

Dependents

ผู้ที่อยู่ในความอุปการะ

Expected salary / Salary expected

เงินเดือนที่ต้องการ

Guarantor

ผู้ค้ำประกัน

Negotiable

ต่อรองได้ (เงินเดือน)

Occupation

อาชีพ

Position applied for / Position desired

ตำแหน่งที่สมัคร

References / Referee

บุคคลอ้างอิง

Relative

ญาติ

Responsibilities

งานที่รับผิดชอบ

 

Education Background ประวัติการศึกษา

 Bachelor’s Degree   

 

 ปริญญาตรี                                            

 Certificate degree obtained

 ประกาศนียบัตร / ปริญญาที่ได้รับ

 Degree Certificate

 ใบปริญญาบัตร

 Degree obtained

 วุฒิการศึกษาที่ได้รับ

 Diploma

 อนุปริญญา

 Equivalent qualification

 คุณวุฒิเทียบเท่า

 High school

 มัธยมศึกษาตอนปลาย

 High Vocational Certificate

 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 Primary School / Elementary School 

 ประถมศึกษา

 Secondary School

 มัธยมศึกษาตอนต้น

 Transcript / Statement of Marks

 ใบแสดงผลการเรียน 

 Vocational

 อาชีวศึกษา

 Vocational Certificate

 ประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 


Experiences / Previous Employment ประสบการณ์ / ประวัติการทำงาน

 Expert in                         

 เชี่ยวชาญในด้าน

 Extra-curricular activities   

 กิจกรรมนอกหลักสูตร

 Full-time job

 งานประจำ                                           

 Part-time job

 อาชีพเสริม

 Period of employment

 ระยะเวลาการทำงาน

 Reasons for leaving

 เหตุผลที่ลาออกจากงาน

 Related field

 สาขา / วิชาที่เกี่ยวข้อง

 Self-employed

 ทำงานส่วนตัว

 Seminars

 การสัมมนาที่เข้าร่วม

 Special skills

 ความชำนาญพิเศษ

 Training courses

 การฝึกอบรม


 
Documents เอกสารต่างๆ

Application Form   

 ใบสมัครงาน       

 Application Letter

 จดหมายสมัครงาน

 Birth Certificate

 สูติบัตร

 Home Registration

 ทะเบียนบ้าน

 Identification Card (I.D. Card)

 บัตรประจำตัว  ประชาชน

 Issued by

 ออกให้โดย

 Issued Date

 วันที่ออกบัตร

 Letter of Recommendation / Testimonial  /Employment Certificate

 หนังสือรับรองการ  ทำงาน

 Marriage Certificate

 ทะเบียนสมรส

 Valid Date / Expire Date

 วันที่บัตรหมดอายุ

 

Religion ศาสนา

Buddhism                                  

 ศาสนาพุทธ                                        

Christian

 ศาสนาคริสต์

Islam

 ศาสนาอิสลาม

 

Marital status สถานภาพการสมรส

 Divorced                                     
 หย่าร้าง                                   
 Married
 แต่งงานแล้ว
 Single
 โสด
 Separated
 แยกกันอยู่
 Spouse
 คู่สมรส
 Widowed
 เป็นหม้าย