ให้เราโทรกลับ
  ชื่อ
  เบอร์
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 

วีซ่าออสเตรเลีย

การเก็บข้อมูล ไบโอเมตริก (biometric)

การเก็บรวบรวมข้อมูลชีวภาพหรือข้อมูลไบโอเมตริกซ์
แนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลชีวภาพหรือข้อมูลไบโอเมตริกซ์
ข้อมูลชีวภาพหรือข้อมูลไบโอเมตริกซ์จะถูกเก็บโดยกระบวนการที่ใช้เวลาอันรวดเร็ว ระมัดระวัง และไม่เป็นการล่วงล้ำส่วนบุคคล โดยจะเป็นการเก็บภาพใบหน้าด้วยกล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล และใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือแบบเลขสิบหลักด้วยเครื่องสแกนนิ้วมือดิจิตอล

โดยไม่คำนึงถึงสัญชาติของผู้ยื่นคำขอ ผู้ยื่นคำขอ ที่ยื่นขอที่ศูนย์ ยื่นวีซ่า ออสเตรเลีย (Australian Visa Application Centre - AVAC) ในประเทศไทยจะถูกขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลชีวภาพหรือข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของตนในขณะที่ยื่นคำขอ เว้นแต่ผู้ยื่นคำขอนั้นถูกแยกออกจากหรือได้รับการยกเว้นจากโปรแกรมการให้     ข้อมูลชีวภาพหรือข้อมูลไบโอเมตริกซ์

ผู้ยื่นคำขอวีซ่า ที่ยื่นขอวีซ่าทางไปรษณีย์ไปที่สำนักงานข้าหลวงใหญ่ออสเตรเลีย (Australian High Commission) หรือที่ศูนย์ ยื่นวีซ่า ออสเตรเลีย อาจได้รับหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอเดินทางไปที่ศูนย์ ยื่นวีซ่าออสเตรเลียด้วยตนเองเพื่อให้ข้อมูลชีวภาพหรือข้อมูลไบโอเมตริกซ์

ผู้ยื่นคำขอบางท่านที่ยื่นคำขอวีซ่าทางออนไลน์อาจได้รับหนังสือแจ้งให้ท่านเดินทางไปที่ศูนย์ ยื่นวีซ่าออสเตรเลียด้วยตนเองเพื่อให้ข้อมูลชีวภาพหรือข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของตน

ในการถ่ายรูปนั้น

ห้ามมีเส้นผมตกลงมาปรกตาของท่าน จะต้องให้เห็นใบหน้าของท่านโดยชัดเจน
ห้ามสวมหมวกหรือผ้าพันคอหรือสิ่งใดๆ ที่จะบดบังใบหน้า ผม หรือคอของท่าน (เว้นแต่ในกรณีของการสวมสิ่งคลุมศีรษะตามหลักศาสนาตามรายละเอียดข้างล่างนี้)

ถ้าท่านสวมสิ่งคลุมศีรษะหรือคอตามหลักศาสนา จะต้องให้เห็นใบหน้าท่านนั้นโดยชัดเจน นับแต่ส่วนล่างของคางไปจนถึงคิ้วของท่าน รวมถึงแก้มทั้งสองข้างของท่านด้วย ถ้าเป็นไปได้ จะต้องให้เห็นหูทั้งสองข้างของท่าน ท่านอาจต้องถอดแว่นตาขณะถ่ายภาพอีกด้วย

ถ้าปลายนิ้วมือของท่านถูกบาดหรือได้รับบาดเจ็บ ท่านควรแจ้งให้ศูนย์ ยื่นวีซ่า ออสเตรเลียทราบว่าเมื่อใดอาการบาดเจ็บนั้นจะหายเป็นปกติดี

ถ้าท่านมีการประดับ เช่น การเจิมหน้าผาก (Mehd)i ท่านควรแจ้งให้ศูนย์ ยื่นวีซ่า ออสเตรเลียทราบ ในขณะที่ยื่นคำขอวีซ่าว่าจะทำการสแกนได้หรือไม่อย่างไร

ถ้าท่านปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลชีวภาพหรือข้อมูลไบโอเมตริกซ์ คำขอวีซ่าของท่านจะไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ และท่านจะถูกรายงานไปยังสำนักงานข้าหลวงใหญ่ออสเตรเลียต่อไป

*หมายเหตุ: เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการขอวีซ่าของท่าน โปรดทราบว่าทุก ท่านที่มีชื่ออยู่ใน ใบสมัคร จะต้องมา แสดงตัวในขณะยื่น ขอวีซ่า เนื่องจากจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูล ชีวภาพหรือข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของบุคคลดังกล่าวทุกคน

โปรดตรวจดูกรุณานำเอกสารต่างๆ ดังต่อไปนี้เมื่อท่านมายื่นขอวีซ่า

  • หนังสือเดินทางเล่มจริง (สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลชีวภาพหรือข้อมูลไบโอเมตริกซ์)
  • แบบฟอร์มใบสมัครที่ได้มีการกรอกและลงนามโดยสมบูรณ์ครบถ้วน
  • เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในรายการตรวจสอบเอกสาร
  • ผู้เยาว์ที่อายุ 16 ปีและ 17 ปีต้องมีบิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมายมาให้คำยินยอมด้วย
  • ผู้เยาว์ที่อายุ 5 ปี ถึง 15 ปีต้องมีบิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมายมาให้คำยินยอมด้วย และ จำเป็นต้องมีบิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมายอยู่ด้วยในขณะให้ข้อมูลชีวภาพหรือข้อมูลไบโอเมตริกซ์

 

 

 ข้อมูล : http://www.vfsglobal.com/